หมวดหมู่

P040D เซ็นเซอร์อุณหภูมิหมุนเวียนก๊าซไอเสีย ระดับ ...

P040D เซ นเซอร อ ณหภ ม หม นเว ยนก าซไอเส ย ระด บส ญญาณส ง คำอธ บาย คำอธ บาย สาเหต ท เป นไปได ของข อผ ดพลาด ความหมายของรห สข อผ ดพลาด ...


P2143 วงจรควบคุมช่องระบายอากาศหมุนเวียนไอเสีย / เปิด ...

31/7/2021· P2143 วงจรควบค มการหม นเว ยนไอเส ยไอเส ย / เป ด P2143 วงจรควบคุมช่องระบายอากาศหมุนเวียนไอเสีย / เปิด คำอธิบาย อาการ สาเหตุของข้อผิดพลาด


เซ็นเซอร์ออกซิเจนเสีย จะรู้ได้อย่างไง?

7/6/2021· เซ็นเซอร์ออกซิเจนเสีย จะรู้ได้อย่างไง? รถยนต์ปัจจุบันที่ขายในไทยมีกฎข้อบังคับว่าต้องมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ออกซิเจนถึง ...


ช่างยนต์: EGR, Exhaust Gas Recirculation, การหมุนเวียนไอเสีย

18/10/2021· เคร องยนต ด เซล ม อ ตราส วนการอ ดส งกว าเคร องยนต แก สโซล น 2 เท าต ว ค ออย ท ประมาณ 1 7 – 22 : 1 ม ความด นในจ งหวะอ ด 30 – 55 บาร (bar) ( – kgf/cm 2) ทำให อ ณหภ ม อากาศท อ ดต ...


P0405 BUICK ไอเสียตำแหน่งการหมุนเวียนก๊าซวงจรเซ็นเซอร์ ...

ข อม ลการซ อมสำหร บรห สบ อ ค P0405 เร ยนร วงจรเซ นเซอร ตำแหน งการหม นเว ยนของไอเส ยบ อ ค P0405 แรงด นไฟฟ าต ำหมายความว าอย างไร ...


ผังการตรวจสอบรหัสวิเคราะห์ เครื่องยนต์ดีเซล (4D5) 2011

การทำงานผ ดพลาดของวาล วหม นเว ยนแก สไอเส ย (มอเตอร DC) P0405 วงจรเซ็นเซอร์ตำแหน่งวาล์วหมุนเวียนแก๊สไอเสีย อินพุตต่ำ


บ้านหรรษา ดอทคอม รหัสวิเคราะห์ เครื่องยนต์ดีเซล ...

P0403การทำงานผ ดพลาดของ (มอเตอร DC) วาล วหม นเว ยนแก สไอเส ย P0405วงจรเซ็นเซอร์ตำแหน่งวาล์วหมุนเวียนแก๊สไอเสีย อินพุตต่ำ


P1404 CHEVROLET …

ข้อมูลการซ่อมสำหรับรหัสเชฟโรเลต P1404 เรียนรู้ตำแหน่งการปิด P1404 เชฟโรเลตไอเสียหมุนเวียนไอเสียหมายความว่าอะไร?


เทคโนโลยียานยนต์: ไอเสีย | รวมเทคโนโลยียนตกรรมร่วม ...

ชื่อวิชา เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ชื่อหน่วยการเรียน เทคโนโลยีควบคุมมลพิษไอเสีย สาระการเรียนรู้ 1. มาตรฐานไอเสียรถยนต์ใน ...


ช่างยนต์: EGR, Exhaust Gas Recirculation, การหมุนเวียนไอเสีย

เคร องยนต ด เซล ม อ ตราส วนการอ ดส งกว าเคร องยนต แก สโซล น 2 เท าต ว ค ออย ท ประมาณ 1 7 – 22 : 1 ม ความด นในจ งหวะอ ด 30 – 55 บาร (bar) ( – kgf/cm 2) ทำให อ ณหภ ม อากาศท อ ดต ...


EGR ในเครื่องยนต์ดีเซล: มันคืออะไร?

2/8/2018· วัตถุประสงค์และการจัดระบบหมุนเวียนก๊าซไอเสีย วาล์ว EGR, ระบบ EGR ความดันสูงและต่ำ ความผิดปกติของระบบหมุนเวียน


® Parts Store เซ็นเซอร์ หมวดหมู่

ม เซ นเซอร สำหร บการใช งานอ ตสาหกรรม ท ไม ใช บนทางหลวง ด เซล และเคร องยนต สายผล ตภ ณฑ ประกอบด วยเซ นเซอร ระด บของเหลว เซ นเซ ...


เซนเซอร์ความเร็วรถยนต์ (Speed Sensor) | เทคนิคคาร์.คอม ...

เซนเซอร์ความเร็วรถยนต์ (Speed Sensor) เซนเซอร์นี้มีหน้าที่ส่งสัญญาณตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง ตำแหน่งเพลาราวลิ้น ความเร็วรถยนต์ไปให้ ...


ผังการตรวจสอบรหัสวิเคราะห์ เครื่องยนต์ดีเซล (4D5) 2010

การทำงานผ ดพลาดของ (มอเตอร DC) วาล วหม นเว ยนแก สไอเส ย P0405 วงจรเซ็นเซอร์ตำแหน่งวาล์วหมุนเวียนแก๊สไอเสีย อินพุตต่ำ


เซ็นเซอร์ออกซิเจนเสีย จะรู้ได้อย่างไง?

7/6/2021· ออกซ เจนเซ นเซอร (O2) ค อ เซ นเซอร ท เป นอ ปกรณ ท ทำการตรวจว ดปร มาณค ณภาพของไอเส ยท ปล อยออกจากเคร องยนต น นเอง ตามปกต การปล อยไอเส ยจะม ค ...


P0401 ระบบหมุนเวียนไอเสียไม่เพียงพอ คำอธิบาย อาการ ...

31/7/2021· EGR ย อมาจาก Exhaust Gas Recirculation เป นส วนหน งของระบบไอเส ยรถยนต และใช เพ อลดอ ณหภ ม การเผาไหม และความด นเพ อควบค มไนโตรเจนออกไซด โดยท วไป ระบบหม นเว ยนก าซไอเส ...


MAP Sensor มีหน้าที่อะไร อาการเมื่อ MAP Sensor เสีย…

MAP Sensor ค ออะไร ทำหน าท อะไร ระบบไอด (Air Intake System) เป นหน งในระบบสำค ญของการทำงานของเคร องยนต ในรถค นหน ง โดยม หน าท หล กในการนำเอาอากาศท สะอาดเข ากระบอกส บ ...


ความหมาย Error code เมื่อเกิดสัญญาณเตือน – fLOWSHOP

P2083 การทำงานวงจรเซนเซอร อ ณภ ม ก าซไอเส ย ขาดช วง (เเบงค 2 เซนเซอร 1) P2084 การทำงานวงจรเซนเซอร์อุณภูมิก๊าซไอเสีย (เเบงค์1เซนเซอร์2)


ออกซิเจนเซ็นเซอร์เสีย อาการเป็นอย่างไร

อ ปกรณ ท ช วยให การทำงานของเคร องยนต ให เป นไปได อย างราบร นม มากมาย หลายส บช น หน งในน นก ค อช นน ท เร ยกว า “ออกซ เจนเซ นเซอร ” ซ งทำงานร วมก นท งระบบไอ ...


อัตราส่วนกำลังอัดเครื่องยนต์ (Engine compression ratio) | …

หาพ นท หน าต ด = ( * D 2)/4 = (* 2)/4 = cm 2 ปร มาตรกระบอกส บ(Vs) = ( * D 2)/4 * L = * = ความจ ของเคร องยนต 4 ส บ = * 4 = cm 3 หร อ cc น นเอง 4. ปร มาตรท งหมดในกระบอกส บ


การระบายไอเสียคืออะไร?

การระบายไอเส ยค ออะไร? การระบายไอเส ยเป นว ธ ท ใช ในการระบายของเส ยในร ปของคว นและก าซ คว นจำนวนมากท พบในไอเส ยเป นอ นตรายต อส ขภาพของมน ษย ทำให การ ...