หมวดหมู่

นักข่าวจีนโพสต์รูปถ่ายเผิงซ่วยนักเทนนิสจีนที่หาย ...

20/11/2021· ท่ามกลางความกังขาของชาวโลกต่อการหายตัวไปของเผิงซ่วยนักข่าวจีนรายหนึ่งนำภาพที่อ้างว่าเป็นปัจจุบันของเธอมาโพสต์. สำนัก ...


เทคโนโลยีในอนาคตสำหรับดูแลผู้สูงอายุ | docareprotect

ในป จจ บ นอ ตราการเก ดของประชากรของประเทศไทยลดจำนวนลงอย างม น ยสำค ญ ในขณะท อ ตราการเส ยช ว ตก น อยลงอย างม น ยสำค ญเช นก น เร ยกได ว าประเทศไทยกำล ง ...


เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ Jakchai Insuwan

ในป จจ บ นการใช งานเคร องม อว ดการไหล Flow Meter น นจะม การใช งานท ง 2 ร ปแบบ โดย โฟลม เตอร ท เป นแบบ การว ดอ ตราการไหลของปร มาตร (volumetric flow rate) น น จะม การใช งานมากท ส ...


“ไวน์” กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนและนัยยะทาง ...

ประการที่สอง แม้เงื่อนไขทางภาษีจะเป็นแรงจูงใจที่สำคัญสำหรับการขยายตัวของตลาดไวน์ในฮ่องกง หากแต่การขยายตัวอย่างมหาศาล ...


อินฟราเรดรังสีความร้อนที่เป็นประโยชน์

การค นพบอ นฟาเรด ในป คศ.1800 (ป พ.ศ. 2343) William Herschel ได ทำการทดลองว ดความแตกต างของอ ณหภ ม ระหว างส ในสเปกตร มท มองเห นได โดยเขาวางเทอร มอม เตอร ไว ในแต ละส ของ ...


12เครื่องวัดความเร็วอะนาล็อกใช้ Arduino และเซ็นเซอร์ IR

16/9/2018· การว ดความเร ว / รอบต อนาท ของยานพาหนะหร อมอเตอร เป นโครงการท น าสนใจเสมอไป ในโครงการน เราจะสร างเคร อง ว ด ความเร ว อะนาล อกโดยใช Arduino เราจะใช โมด ลเ ...


Panasonic เดินหน้าพัฒนาเซนเซอร์รับภาพ ''Organic'' …

3/11/2021· Panasonic โชว์เทคโนโลยีเซนเซอร์รับภาพแบบ ''Organic Photoconductive Film (OPF) CMOS'' ที่มีโครงสร้างแตกต่างจากเซนเซอร์รับภาพที่เราใช้ในปัจจุบัน ให้ความละเอียดสูง, Dynamic Range ...


พบ "ภาพผี" เก่าแก่ที่สุดในโลกที่พิพิธภัณฑ์อังกฤษ BBC ...

25/10/2021· ม การค นพบภาพเข ยนโบราณ "ร ปผ " จากเม องบาบ โลน ท เช อว าม อาย เก าแก ท ส ดใน ...


เทรนด์เซนเซอร์ตรวจวัดแรงในปี 2020 | Modern Manufacturing

26/5/2020· เซนเซอร ตรวจว ดแรงน นกลายมาเป นมาตรฐานในการใช งานสำหร บ Load Cells, Torque Transducers และอ ปกรณ อ น ๆ อ กมากมายมาหลายป แต เม อโลกใหม มาถ งก บความกระหายข อม ลสำหร บ …


Motion Sensor กับงานประตูอัตโนมัติ – FEDA Gate

ความสามารถของเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว. ตัวเซ็นเซอร์ประตูอัตโนมัติ สามารถกำหนดระยะความแรงของ sensor ประตูอัตโนมัติได้ ...


Thermoscan Thailand: อินฟราเรด (อินฟาเรด) เซนเซอร์

ส วน อ นฟราเรด เซนเซอร ใช หล กการของ Photo Diode ท ไวต อช วงความยาวคล นในย านของ อ นฟราเรด (อ นฟาเรด) โดยสามารถตรวจว ดได ตลอดช วงคล นแสงท ตามองเห นจนถ งย าน อ ...